• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


  120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี

  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


  e-mail Email: pr@mdes.go.th

  tel โทรศัพท์: 02-141-7057

  fax โทรสาร: 02-143-8019