เอกสารแผนการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจนับและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่รับโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ