การจัดแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม JW MARRIOTT BANGKOK HOTEL

หน่วยงานที่จัดทำมาตรฐานข้อมูล XML ไปแล้ว ยังสามารถใช้มาตรฐานที่จัดทำขึ้นนั้นต่อไปได้โดยไม่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามแนวทาง TH e-GIF แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานครั้งต่อไป ขอให้ปรับเปลี่ยนมาตรฐานให้สอดคล้องตามกรอบแนวทาง TH e-GIF ด้วย

มีมาตรฐานข้อมูลหลายชุดของหลายหน่วยงานที่ได้เริ่มจัดทำมาตรฐาน XML และเริ่มใช้งานไปแล้ว เช่น ข้อมูลชุดเกี่ยวกับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 10 หน่วยงาน ชุดข้อมูลเกี่ยวกับภาษีของกรมสรรพากร ชุดข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น

เว็บไซต์สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องจดเป็นชื่อโดเมนเนม .go.th หรือ .or.th โดย ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับ "หลักการตั้งชื่อโดเมน" และหากจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้โครงการ ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับชื่อโครงการนั้น ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thnic.co.th/th/policy/  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มิได้ มีหน้าที่ในการรับจดโดเมนเนม หน่วยงานสามารถติดต่อเพื่อจดโดเมนเนมได้ที่ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด www.thnic.co.th ภายใต้การบริหารนโยบายการจดทะเบียนโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย